AKTUALNOŚCI

 • 2016-03-28

  Powitanie wiosny pod has??em: "??yjmy zdrowo ?? warzywnie i owocowo!"

  Uczniowie mieli okazj? zobaczy? pokaz carvingu przygotowany przez starszych kolegów z Zespo??u Szkó?? Agrotechniczno – Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni. Nast?pnie tak przygotowane owoce i warzywa w ten sposób zosta??y wykorzystane na warsztatach kulinarnych do przyrz?dzenia kanapek oraz przek?sek w po???czeniu ze ??wie??ymi produktami nabia??owymi dostarczonymi przez firm? Rolmlek. W kulinarnej uczcie

   wzi?li udzia?? wszyscy uczniowie ze szko??y w Woli Rusinowskiej.

     Celem spotkania by??o uzmys??owienie uczniom z klas nauczania wczesnoszkolnego jak i tym         z klas IV – VI jak wa??ne jest spo??ywanie ??wie??ych produktów nabia??owych, owoców i warzyw, gdy?? wszystkie nabyte dobre nawyki i przyzwyczajenia ??ywieniowe maj? wp??yw na doros??e ??ycie ich wszystkich.

    A czy by??o kolorowo i wiosennie? –  o tym wszyscy Pa??stwo mo??ecie si? przekona? zagl?daj?c do galerii zdj?? z tego spotkania.

     Zapraszamy!