AKTUALNOŚCI

 • 2016-04-22

  Rozstrzygni?cie konkurs??w "Moda wed??ug ekologa" oraz "Nie wyrzucaj! Baw si? dobrze"

  W konkursie wzi???o udzia?? 51 placówek szkolno-wychowawczych – jury wybrane losowo podczas konferencji – pani Marta ??ola z Samorz?dowego Przedszkola w Przec??awiu oraz pan Cezary Grzelak reprezentuj?cy Szko??? Podstawow? w ?ysakowie szcz???liwym trafem wy??onili zwyci?zców:

   

   "Moda wed??ug Ekologa":

   

     I miejsce -  nagrody: dyplom, tablet, s??uchawki stereofoniczne, pendrive – MIKO?AJ PODGÓRSKI z O??rodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu;

     II miejsce – nagrody: dyplom, s??uchawki stereofoniczne oraz pendrive – JULIA OBARA                   z Zespo??u Szkó?? Nr 1 w Kolbuszowej;

     III miejsce – nagrody: dyplom, pendrive – otrzymuje WERONIKA STRÓ?? z Zespo??u Szkó?? w Strzegocicach;

   

   

    " Nie Wyrzucaj!!! Baw si? Dobrze!!"

   

      I miejsce – nagrody: dyplom, tablet, s??uchawki stereofoniczne, pendrive – otrzymuj? uczniowie Szko??y Podstawowej im. Mjr. H. Dobrza??skiego "Hubala" w Jankowej;

      II miejsce – nagrody: dyplom, s??uchawki stereofoniczne oraz pendrive – trafiaj? do uczniów Szko??y Podstawowej Nr 1 im. P??k. St. D?bka w Nisku;

     III miejsce – nagrody: dyplom, pendrive – otrzymuj? uczniowie za swoj? zbiorow? prac? ze Szko??y Podstawowej w Kie??kowie.

   

    Przyznano równie?? trzy WYRÓ??NIENIA:

   

  Równorz?dne nagrody: dyplom oraz s??odki upominek dla:

   

        1.   NATALII PACHO?? i KLAUDII MORYL ze szko??y Podstawowej Nr 11 z Oddzia??ami Integracyjnymi im. Jana Paw??a II w Mielcu;

        2.Uczennice z Publicznej Szko??y Podstawowej Im. Kard. St. Wyszy??skiego w Ociece: PATRYCJA OCHAB, MARIA CZAPKA,                         MARCELINA  MAR?, JULIA MECH;

        3.Uczniowie ze Szko??y Podstawowej Im. Ba??ni Polskiej w Nied??wiadzie Dolnej.

                                                                                   GARTULUJEMY!!!!!!

   

  Przejdź do galerii