AKTUALNOŚCI

 • 2016-04-27

  Konferencja pt. "??yjmy Zdrowo"

  Tytu??y prelekcji:

  1.  Mleko jako najwarto??ciowszy produkt spo??ywczyPrezes Fundacji:
  Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy

  I Katedra Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dzieci?cej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalista w zakresie pediatrii, medycyny sportowej i gastroenterologii.  Odby?? kilkadziesi?t sta??y naukowych w latach 1982-2007 w Europie, USA i Australii z zakresu gastroenterologii i ??ywienia dzieci i m??odzie??y. Cz??onek / za??o??yciel kilku towarzystw naukowych krajowych . Organizator kilkunastu zjazdów, szkole?? krajowych i europejskich z zakresu medycyny sportowej i gastroenterologii (pankreatologia i ??ywienie). Opublikowa?? ponad 300 prac z zakresu pediatrii, gastroenterologii, ??ywienia dzieci, enterohormonów oraz medycyny sportowej. Autor pierwszej w Polsce monografii na temat kontroli lekarskiej WF i Sportu dzieci i m??odzie??y. Wspó??autor kilku podr?czników z zakresu pediatrii i ??ywienia dzieci i m??odzie??y dla studentów, lekarzy i piel?gniarek.Wielokrotnie wyró??niany nagrodami Ministra Zdrowia i Rektora Uczelni. Amicus Studentorum. Kandydat do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku.

  2.  Zasady zdrowego ??ywienia.  Pani  mgr Klaudia Malikowska (dietetyk)

  Jest absolwentk? Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Uko??czy??a dietetyk? z wyró??nieniem na Wydziale Lekarskim II. Prac? magistersk? po??wi?ci??a diecie ??ródziemnomorskiej w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób uk??adu kr???enia.
  Pracuje i zdobywa do??wiadczenie jako dietetyk w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu, a dodatkowo od trzech lat jest doktorantk? UM w Poznaniu.
  Ponadto bierze udzia?? w licznych konferencjach naukowych, aby poszerza? swoj? dotychczasow? wiedz?. Jest specjalist?, który analizuje wp??yw sk??adników po??ywienia na zdrowie i wydolno??? naszego organizmu oraz w oparciu o szczegó??owy wywiad dietetyczny, analiz? sk??adu cia??a, pomiary antropometryczne oraz wyniki bada?? biochemicznych dostosowuje indywidualny plan ??ywieniowy.Jej celem jest edukowanie o korzystnym dzia??aniu na zdrowie prawid??owego i zbilansowanego sposobu ??ywienia.

   

  Przejdź do galerii