AKTUALNOŚCI

 • 2016-10-17

  KONKURS 2016/2017 "DRUGIE ??NIADANIE NIE MUSI BY? NUDNE !!! "

     Celem tegorocznego konkursu jest promowanie regularnego spo??ywania drugiego ??niadania przez dzieci, a tym samym w???czenie si? do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, która namawia m??odych ludzi do zdrowych i zbilansowanych posi??ków. Drugie ??niadanie powinno zaspokaja? oko??o 10% ca??odobowego zapotrzebowania na energi? oraz sk??adniki od??ywcze. Jest ono posi??kiem zapewniaj?cym uczniom si??? gwarantuj?c? utrzymanie odpowiedniego poziomu koncentracji w czasie lekcji co oczywi??cie przek??ada si? na wyniki  w nauce. Pozytywnym skutkiem jest równie?? rzadsze i mniejsze spo??ycie przez dzieci i m??odzie?? niezdrowych przek?sek.

   

    Czego oczekujemy od Uczestników???

     Ucze?? bior?cy udzia?? w naszym Konkursie powinien przygotowa? propozycj? drugiego ??niadania wedle upodoba?? i smaków, a nast?pnie sfotografowa? go i wydrukowa? na formacie A4. Nast?pnie wybrane najlepsze prace w szkole nale??y  przes??a? do Organizatora do dnia 24.03.2017.

   

    Kto mo??e by? Uczestnikiem w naszym Konkursie???

     Uczestnikami naszego Konkursu mog? by?:

   - Przedszkolaki

   - Uczniowie oddzia??ów "0" ze Szkó?? Podstawowych

   - Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej - kl I-III

   - Uczniowie klas IV-VI        

   

    Ile prac mo??e zosta? przes??anych do Organizatora ???  

   - Z jednego Przedszkola mo??e zosta? wybrana i przes??ana jedna praca konkursowa jednego autora;   

   - Z "0" mo??e zosta? wybrana i przes??ana jedna praca konkursowa jednego autora, nawet je??li  w Szkole Podstawowej jest wi?cej ni?? jeden odzia?? "0";   

   - Z klas I-III – równie?? jedno zdj?cie bez wzgl?du ile jest oddzia??ów klas I, II i III;

   - Z klas IV-VI – jedna praca i tak jak wy??ej – bez wzgl?du na to ile jest oddzia??ów tych klas w Szkole Podstawowej;        

                                                                                                                              

   

     Jakie Nagrody???

     Ka??dej grupie wiekowej zostan? pryznane po trzy miejsca I, II i III, za które autorzy zdj?? otrzymaj? Dyplomy i nagrody rzeczowe (niespodzianki), a wszyscy pozostali Uczestnicy otrzymaj? Dyplomy za udzia?? w Konkursie.

     Nagrody zostan? przyznane w drodze losowania na wspólnym spotkaniu, które odb?dzie si? pó??n? wiosn? – o dok??adnym terminie b?dziemy informowa? na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  REGULAMIN   KOKURSU.

   

   

   

     Konkurs "Drugie ??niadanie Nie Musi By? Nudne!!!" organizowany jest przez FH Rolmlek     Marek Duchalski Spó??ka Jawna, 39-300 Mielec, ul.  Rac??awicka 17 - Zatwierdzonego  Dostawc? mleka i owoców do szkó?? (Organizator) w ramach realizacji i promocji programów w placówkach szkolno-o??wiatowych "Szklanka Mleka" oraz "Owoce i Warzywa w Szkole" w roku szkolnym 2016/2017.

     Fundatorem nagród w Konkursie jest FH "Rolmlek" Marek Duchalski Spó??ka Jawna, 39-300 Mielec, ul. Rac??awicka 17 (Fundator).

     Nasz? akcj? wspiera jak zawsze Fundacja "Mleko dla Szkó??, Mleko dla Zdrowia" z siedzib?         w Czosnowie k. Warszawy.

     Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczony dla Przedszkoli, oddzia??ów "0" oraz klas I-III i IV-VI szkó?? podstawowych, które maj? podpisan? umow? z Organizatorem w ramach programu "Szklanka Mleka" oraz "Owoce i Warzywa                 w Szkole".

     Konkurs og??oszony jest na rok szkolny 2016/2017 od 7 listopada 2016 roku. Prac? konkursow? nale??y nades??a? do Organizatora najpó??niej do 24 marca 2017roku.

     Ka??de nades??ane zdj?cie do Organizatora musi zawiera? nast?puj?ce informacje:

  • imi? i nazwisko autora zdj?cia/ucznia, klasa, nazwa szko??y;
  • imi? i nazwisko nauczyciela koordynuj?cego prac? uczniów;
  • podpisane o??wiadczenie przez opiekuna/ nauczyciela (za???cznik nr 1).