AKTUALNOŚCI

 • 2016-12-09

  Wolontariat w mieleckim schronisku dla zwierz?t .

  Po raz kolejny firma Rolmlek , tym razem wraz z firm? DOLINA NOTECI www.dolina-noteci.pl  która zobowi?za??a si? powiela? akcj? pomocy dla mieleckiego schroniska, obdarowali zwierzaki  w przeró??ne przysmaki.

  Nasi pracownicy razem z rodzinami udzielaj? si? w schronisku  nie tylko przy pomocy w zdobywaniu po??ywienia dla tych kochanych stworze?? ale równie?? w wyprowadzaniu ich na spacery, karmieniu  i zabaw?. Zwierz?ta te s? cz?sto po ci???kich przej??ciach a ich ??ycie przed trafieniem do schroniska jest dla nas bia??? kart?, dlatego staramy si? zapewni? im du??o cierpliwo??ci , zrozumienia i mi??o??ci.

   

  „??adna najcenniejsza rzecz ani przedmiot nie wzbogaca naszego ??ycia tak jak obecno??? zwierzaka.
  Jest lekarstwem na nasze smutki i samotno???, obdarza nas przyja??ni? bezinteresown?, czyst? i wielk?. Taka przyja???? to dar niezwykle rzadki i cenny.”

   

  Pragniemy serdecznie podzi?kowa?

  Firmie Dolina Noteci

  Za zaanga??owanie , bezinteresown? pomoc i mi??o??? do zwierz?t oraz, ??e przyczynili si? – i robi? to nadal – do polepszenia warunków bytowych naszych  schroniskowych psów i kotów. Czynienie dobra na rzecz braci mniejszych, zmienia ??wiat na lepszy, a o takim ??wiecie marzy ka??dy z nas. Pami?tajmy wi?c o tym, ??e marzenia si? spe??niaj?...:)

   

   

  Przy okazji wizyty nowa sunia dosta??a na imi? Ty??ka :)

  Przejdź do galerii